“ผู้ประกันตน” บุกฟ้องศาลปกครอง ร้องเอาผิดรมว.แรงงาน ออกกฎไม่ชอบธรรม

“กลุ่มผู้ประกันตน” ฟ้องศาลปกครอง ให้สั่งเพิกถอนกฎกระทรวง3ฉบับ หวั่นผลประโยชน์ทดแทนหลังชราภาพไม่เป็นธรรม จี้ รมว.แรงงานออกกฎใหม่ เมื่อวันที่ 19ต.ค. ที่ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ กลุ่มผู้ประกันตนที่รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ประเภทบำนาญและผู้ประกันตนที่ยังเป็นผู้ประกันตนอยู่ จำนวน51คน นำโดย น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย และนายรังสรรค์ ทองดาษ พร้อมทนายความ ยื่นฟ้อง รมว.แรงงาน

กรณีออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับเรื่องบำนาญชราภาพโดยไม่ชอบธรรม เนื่องจากทางกลุ่มเห็นว่า กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (2538) เรื่องการกำหนดจำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตน ม.33 ที่กำหนดให้รัฐบาลจ่ายเงินไม่ต่ำกว่าเดือนละ1,650บาท เเละไม่เกิน15,000บาท กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลา เเละอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ พ.ศ.2550และกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบประกันสังคม พ.ศ.2556ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์กฎหมายประกันสังคม ทำให้รัฐไม่ร่วมจ่ายกรณีชราภาพ เพราะเป็นการกำหนดเป็นเงินบำนาญแบบอัตราตายตัว ไม่อิงดัชนีค่าครองชีพ ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของคนทำงานที่เกษียณอายุ ขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการนำผลประโยชน์จากการลงทุนมาจัดสรรจ่ายสิทธิประโยชน์ รวมทั้งไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพตามกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)

โดย น.ส.วิไลวรรณ กล่าวว่า สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มปีละ1 ล้านคน ซึ่งครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุไม่มีเงินออมเลย ผู้สูงอายุเหล่านี้ต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยจ่ายค่ายารักษาโรคยามเจ็บป่วย ผลของกฎกระทรวงทั้ง3ฉบับจะกระทบกับสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา33จำนวนประมาณ10.7ล้านคน และผู้ประกันตนตามมาตรา39จำนวน1.3ล้านคน ทั้งที่สำนักงานประกันสังคมได้นำเงินในส่วนชราภาพไปลงทุนจำนวนมาก และได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนมากมาย วันนี้จึงมาร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุด สั่งเพิกถอนกฎกระทรวง3ฉบับ และออกกฎกระทรวงใหม่ โดยให้ รมว.แรงงานดำเนินการให้มีการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับประกันตนผู้สูงอายุในด้านสถิติ และความจำเป็นความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีพ ส่วนการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ก็ควรคำนึงอัตราเงินเฟ้อ ดัชนีค่าครองชีพ และออกกฎกระทรวง มีการสำรวจประกันสังคมกรณีชราภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม ตั้งแต่ต้นให้แล้วเสร็จภายใน1ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

About the author: admin