สนช.ขยายเวลาบังคับใช้ร่างกม.ลูกเลือกตั้ง ส.ส. 90 วัน

สนช. เห็นชอบขยายเวลาบังคับใช้ร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 90 วัน ส่งผลโรดแมปเลือกตั้งขยับไปต้นปี 2562 ขณะที่เห็นชอบจัดงานมหรสพ รื่นเริงประกอบการหาเสียง และขยายเวลาเปิดคูหากาบัตร 07.00-17.00น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 20.30 น. วันนี้ (25ม.ค.) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเริ่มลงมติรายมาตราในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร หลังใช้เวลาในการอภิปรายรายมาตรา รวมจำนวน 178 มาตรา ยาวนานร่วม 12 ชั่วโมง ซึ่งในจำนวนนั้น กรรมาธิการได้มีการแก้ไขถึง 30 มาตรา และที่ประชุม สนช. ก็ได้ลงมติเห็นชอบประเด็นสำคัญที่กรรมาธิการแก้ไข อาทิ มาตรา 2 เห็นชอบให้ขยายเวลาการบังคับใช้ร่างกฎหมายดังกล่าวหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน (เห็นชอบให้ขยายเวลา ด้วยคะแนน203 ต่อ 7 งดออกเสียง 11 /เห็นชอบ ขยายเวลา 90 วัน ด้วยคะแนน 196 ขยายเวลา 120วัน ด้วยคะแนน 12 งดออกเสียง 14 ) เพื่อให้พรรคการเมือง มีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนเลือกตั้ง ซึ่งจะส่งผลให้โรดโมปการเลือกตั้ง ต้องขยับไปจากเดิมตามกรอบเวลาที่น่าจะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561ไปเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม 2562

นอกจากนี้ ยังมีมติเสียงข้างมาก ไม่ตัดสิทธิผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครรับราชการ พนักงานหรือลูกจ้างส่วนราชการสังกัดรัฐสภา แต่ยังคงตัดสิทธิการได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นบางตำแหน่งเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา 2 ปีไว้อยู่ เว้นแต่มีเหตุอันสมควร ใน มาตรา 35 ที่กรรมาธิการฯเสียงข้างมากเพิ่ม(4)

ขณะเดียวกัน สนช. มีมติ เห็นชอบห้ามรณรงค์โหวตโน และเห็นชอบให้พรรคการเมืองจัดแสดงมหรสพ งานรื่นเริง ประกอบการหาเสียงของได้ เพื่อจูงใจให้ประชาชนรับฟังการหาเสียงมากขึ้น แต่เพื่อป้องกันการได้เปรียบเสียเปรียบให้จำกัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบหาเสียงของเขตและของพรรคตามที่ กรรมการการเลือกตั้งกำหนด ขณะที่ สนช. ลงมติเห็นชอบขยายเวลาในการเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งจากเดิม 08.00 น. ถึง 16.00 น. เป็นตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 17.00 น. จากนั้นที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวในวาระ 3 ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 213 งดออกเสียง4

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ ประธาน สนช. จะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) พิจารณาว่ามีประเด็นใด ที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากมีประเด็นที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ จะต้องส่งความเห็นกลับมาถึง สนช. ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างกฎหมาย เพื่อตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย พิจารณาอีกครั้ง หรือหากไม่มีประเด็นใดขัดต่อรัฐธรรมนูญ ประธาน สนช. จะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. แล้วเสร็จเวลา 23.05น. รวมใช้เวลาในการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้เกือบ 14ชั่วโมงและในวันพรุ่งนี้ (26ม.ค.) จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตั้งแต่เวลา 10.00 น. .-สำนักข่าวไทย

About the author: admin