แหล่งกำเนิด และ สาเหตุของ น้ำเน่าเสีย

แหล่งกำเนิด และ สาเหตุของ น้ำเน่าเสีย แหล่งกำเนิด สิ่งที่รั่วจากพักของเสีย;สิ่งที่ระบายออกมาจากถังปุ๋ยหมัก;สิ่งที่ระบายมาจากโรงบำบัดน้ำเสีย;น้ำซักล้าง น้ำฝนที่ค้างบนหลังคา, สนามหญ้า ฯลฯน้ำบาดาลซึมลงไปในน้ำเสีย;ส่วนเกินจากการผลิตของเหลว;น้ำฝนที่ไหลบ่ามาจากถนนในเมือง, ลานจอดรถ, หลังคา, ทางเท้า;การซึมเข้าของน้ำทะเล;การซึมเข้าโดยตรงจากน้ำใน

;การซึมเข้าโดยตรงของของเหลวที่มนุษย์สร้างขึ้น;การระบายน้ำทางหลวง;ระบายน้ำที่เกิดจากพายุ;น้ำผิวดินปนเปื้อนด้วยน้ำเน่า;ของเสียจากอุตสาหกรรมการะบายน้ำอุตสาหกรรม ณ จุดผลิต

1. น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำเกิดจากกิจกรรมประจำวันของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเช่น การซักผ้า อาบน้ำ ล้างถ้วยชาม และ เศษอาหารจากห้องครัว ซึ่งน้ำทิ้ง

2. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
1.การล้างวัตถุดิบ
2.น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต
3.การทำความสะอาดโรงงาน
4.ระบบหล่อเย็น
5.อาคารที่อยู่อาศัย ร้านค้า โรงอาหาร
6.น้ำเสียที่ยังไม่ได้รับการบำบัด
7.น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

3. ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร น้ำทิ้งจากการ

1 เพาะปลูก

องค์ประกอบของน้ำเสียจากการเพาะปลูก
1.1ปุ๋ย
1.2ยาฆ่าแมลง
1.3ยากำจัดศัตรูพืช
2น้ำทิ้งจากปศุสัตว์
2.1น้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร
1.น้ำทิ้งมีมูลสัตว์
2.เศษอาหาร
3.เจือปน
4.น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2.2น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

องค์ประกอบของน้ำทิ้ง
1.สารแขวนลอย
2.สารอินทรีย์
3.สารอนินทรีย์

4. ผิวดินที่พังทลาย ในพื้นที่รับน้ำบางแห่ง เช่น อ่างเก็บน้ำที่เสื่อมสภาพและมีการพังทลายของหน้าดิน จะทำให้น้ำมีความขุ่นสูง เกิดสี กลิ่น และรสได้

5. การเลี้ยงปศุสัตว์ ถ้าสัตว์เลี้ยงกินหญ้าที่คลุมหน้าดินมากเกินไปจะทำให้หน้าดินถูกน้ำกัดเซาะเมื่อฝนตกและเมื่อไหลลงไปในแหล่งรับน้ำก็จะเกิดปัญหาเช่นเดียวกับในข้อ 4 นอกจากนี้มูลสัตว์ก็จะไหลบงไปในลำน้ำทำให้มีสารอินทรีย์ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสสูง เกิดปัญหาเช่นเดียวกับข้อ1 และ 3

6. ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช ส่วนมากเป็นสารเคมีที่บางครั้งก็เป็นสารมีพิษ เมื่อถูกชะล้างลงไปในน้ำ ก็จะเป็นพิษแก่พืชและสัตว์ที่อยู่ในแหล่งน้ำ หากเรานำน้ำไปใช้ก็จะได้รับอันตรายจากสารพิษนั้นด้วย

7. ไฟป่า ถ้าเกิดไฟป่าในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นกำเนิดน้ำจะทำให้มีขยะ เถ้าถ่าน ตะกอนทราย รวมทั้งสารมลพิษต่างๆ ไหลลงไปในแหล่งน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลเสียต่อคุณภาพของน้ำที่นำไปใช้สอย อีกทั้งอาจจะทำให้อ่างเก็บน้ำหรือแม่น้ำตื้นเขินเนื่องจากการสะสมของเถ้าถ่าน

8. การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม การใช้ที่ดินสองข้างหรือรอบๆแหล่งน้ำ ที่ขาดการควบคุมหรือการกำหนด จะทำให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพของน้ำได้ ดังนั้น จึงควรกำหนดเขตหรือห้ามการขยายชุมชนหรือการตั้งโรงงานตามริมน้ำที่นำน้ำมาไปใช้ประโยชน์ในการทำประปา

About the author: admin